UCHWAŁA Nr 076/Z/2022
ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie: wykluczenia zawodniczek i zawodników posiadających obywatelstwo Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białoruskiej z rozgrywek
indywidualnych i drużynowych organizowanych przez PZTS w sezonie 2022/2023

Działając na podstawie § 25 ust. 1 lit. j) Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął uchwałę następującej treści:

§1
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego, w trybie obiegowym, podjął uchwałę w sprawie wykluczenia zawodniczek i zawodników posiadających obywatelstwo Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białoruskiej z rozgrywek indywidualnych i drużynowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego w sezonie 2022/2023.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 076/Z/2022