Konkurs MSiT dla klubów na organizację zajęć

  0

  Polski Związek Tenisa Stołowego informuje, że został opublikowany konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sekcji sportowych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki:

  https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2019-rok/2695,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2020-r-w-ramach-rozwijan.html

  Treść konkursu

  Tym samym, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dofinansowanie organizacji zajęć sekcji tenisa stołowego dla grup w których na zajęcia uczestniczy minimum 10 osób niepełnosprawnych. W celu uzyskania większej ilości informacji proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

  W celu uzyskania dofinansowania należy przesłać wypełnione druki:

  Zał 2
  Zał 9
  Zał 10
  Zał 11
  Zał 12

  Wypełnione druki należy przesłać na adres: jakub.otys@pzts.pl (oraz w kopii na pzts@pzts.pl) do dnia 2 grudnia 2019.

  PZTS w Państwa imieniu złoży wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  Koszty pośrednie zostaną podzielone pomiędzy Klubem, a PZTS w stosunku 50% / 50%.

  Proszę w szczególności zwrócić uwagę na zapisy:

  Zadanie – wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych:

  1. a) liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych; w uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem;
  2. b) kwota dofinansowania ze środków FRKF, planowana na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji wnioskowanych zajęć sekcji sportowych, nie może przekraczać 25% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Wysokość kosztów zakupu sprzętu sportowego ogółem (własnych i z dofinansowania) nie może przekraczać 25 % kosztów bezpośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania);
  3. c) praca instruktora/trenera powinna być udokumentowana w dzienniku pracy instruktora/trenera, który stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia ze środków FRKF. Zleceniobiorca prowadzi dziennik pracy instruktora/trenera, który powinien zawierać m.in. imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, funkcję, dane dotyczące uprawnień do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi oraz harmonogram prowadzonych zajęć;
  4. d) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF w niniejszym zadaniu:

  – trener i instruktor – do 50 zł brutto/1 h,

  – obsługa techniczna – do 25 zł brutto/1 h.

  NIE MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O FINANSOWANIE JEDNEJ I TEJ SAMEJ SEKCJI TENISA STOŁOWEGO – W RAMACH POWYŻSZEGO ZADANIA ZLECONEGO PRZEZ MINISTERSTWO – PRZEZ DWIE RÓŻNE ORGANIZACJIE, JAK NA PRZYKŁAD PRZEZ PZTS i PZSN ”START”.