W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów, który daje premierowi w szczególnych przypadkach możliwość przyznawania nagród specjalnych osobom fizycznym.

Obecnie takie możliwości ma czterech z dziewiętnastu ministrów – szefów resortów, nie ma ich natomiast prezes Rady Ministrów.

Nagrody takie, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, miałyby być przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego ze środków rezerwy budżetowej.

Projekt przewiduje ponadto zwolnienie przyznanej przez prezesa Rady Ministrów nagrody specjalnej z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz znosi obowiązek wliczania jej do dochodu służącego do ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, nie wymaga także opinii, konsultacji ani uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.

Zmiana ustawy pozwoli premierowi m.in. na przyznanie specjalnych nagród reprezentacji Polski siatkarzy, którzy we wrześniu 2018 roku obronili tytuł mistrzów świata.

Projekt po pierwszym czytaniu został przesłany do komisji administracji i spraw wewnętrznych.