Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Jej celem jest dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w tym zakresie.

Nowelizacja ustawy powołuje do życia Polskie Laboratorium Antydopingowe – niezależny finansowo i operacyjnie podmiot, odpowiedzialny za realizację analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników.

Nadzór nad działalnością laboratorium będzie sprawował właściwy minister, a jednym z ważnych zadań będzie prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji WADA. Poza tym laboratorium odpowiadać będzie m.in. za wykonywanie wszelkich analiz antydopingowych próbek fizjologicznych pobranych od sportowców. Będzie również mogło prowadzić analizy toksykologiczne w ramach współpracy z policją, sądami, prokuraturą, organami celno-skarbowymi i innymi służbami.

Organami laboratorium będą dyrektor i rada. Osoba starająca się o stanowisko dyrektora, którego kadencja będzie trwać pięć lat i który będzie bezpośrednio podlegał ministrowi sportu, powinna spełnić wiele kryteriów. Musi posiadać m.in. stopień naukowy doktora lub równorzędny w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych lub pokrewnych. Winna mieć wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie zwalczania dopingu, w tym minimum 10-letni staż na stanowisku kierowniczym w akredytowanym laboratorium.

Przy laboratorium może działać w sposób niezależny i bezstronny, zgodnie ze standardami WADA, jednostka do spraw zarządzania paszportem biologicznym zawodnika (APMU), który obejmuje zbiór wyników i analiz jego próbek fizjologicznych pobranych podczas kontroli.

Po wejściu ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego zostanie wydzielony Zakład Badań Antydopingowych. Natomiast na bazie Zakładu Badań Antydopingowych powstanie Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Wszystkie sprawy prowadzone aktualnie przez Instytut Sportu i niezakończone do końca grudnia 2018, będą kontynuowane przez Polskie Laboratorium Antydopingowe.