ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok obrotowy 2022 i 2023”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 288 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy pzp).

 1. Zamawiający:

Polski Związek Tenisa Stołowego, Puławska 300, 02-819 Warszawa

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Badanie sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok obrotowy 2022 i 2023 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

3.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać:

1) podmioty określone ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016. poz. 1000 ze zm.);

2) podmioty posiadające polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2074);

3) podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie zawodowe w badaniu jednostek publicznych, polegające na wykonaniu co najmniej 2 badań sprawozdania finansowego w okresie ostatnich 6 lat,

4) podmioty, które zapewnią wykonanie zamówienia osobiście przez biegłego rewidenta.

3.2 Badanie sprawozdania finansowego musi zostać przeprowadzone stosownie do postanowień:

1) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.),

2) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym rachunkowości (Dz. U. z 2022 r., poz. 1302 ze zm.),

3) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

4) międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.

3.3 Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu:

1) Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę wykonania co najmniej

3 badań sprawozdania finansowego w okresie ostatnich 6 lat, W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie wraz z potwierdzeniem wielkości sumy bilansowej badanych jednostek.

2) Wykonawca powinien posiadać aktualną polisę oc. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawca przedłoży potwierdzoną „za zgodność” kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki,

3) Wykonawca powinien zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia osobiście przez biegłego rewidenta.

4) Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy na lata 2024-2025. Przedłużenie umowy może nastąpić pod warunkiem wyrażenia woli kontynuacji umowy przez Związek poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. W przypadku nie skorzystania z przedłużenia umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja badania sprawozdania finansowego za kolejne lata będzie następować na dotychczasowych warunkach określonych dla badania sprawozdania finansowego za lata 2022 – 2023.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Badanie sprawozdania finansowego:

za rok 2022 do dnia 31 marca 2023 roku;

za rok 2023 do dnia 31 marca 2024 roku.

Termin przedłożenia opinii i raportu:

za rok 2022 do 15 kwietnia 2023 roku;

za rok 2023 do 15 kwietnia 2024 roku.

 1. Oferta powinna zawierać:
 • formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z przedłożonym aktem rejestracyjnym;
 • podstawowe dane do przygotowania oferty;
 • wytyczne dotyczące badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego;
 • wykaz usług, polegających na wykonaniu co najmniej 3 badań sprawozdania finansowego w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert
 • wykaz osób – informacja o osobach, które będą przeprowadzały badanie;
 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 • dokument wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego, harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, a także termin przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego;
 • polisę ubezpieczeniową OC, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2074) wraz z dowodem opłacenia składki;

Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia: ubezpieczenia, rabaty, upusty, koszt materiałów, dojazdu i czas na wykonanie usługi.

 1. Kryterium oceny ofert:

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych, z kryteriów podanych niżej.

Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

1 cena                                                                                                                   85%

2 doświadczenie zawodowe – bilansowe                                                       15%

RAZEM                                                                                                                  100%

Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą, np. cena – waga 85%, maksymalna ilość punktów 85.

Cena

Oferta o najniższej cenie otrzyma 85 punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

wartość oferty o najniższej cenie

———————————————————  x     85 punktów

wartość oferty badanej

Doświadczenie zawodowe – bilansowe w okresie ostatnich 5 lat:

 1. zrealizowane badania bilansu, 3 badania – 0 pkt,
 2. zrealizowane badania bilansu, 7-10 badań – 5 pkt,
 3. zrealizowane badania bilansu, 11-15 badań – 10 pkt,
 4. zrealizowane badania bilansu, 16 badań i więcej – 15 pkt.

Wyżej wskazane zostały punkty procentowe – co oznacza, iż nie podlegają one dalszemu przeliczeniu tylko zostają dodane wprost do punktów uzyskanych w kryterium cena.

 1. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

Ze strony Polskiego Związku Tenisa Stołowego:

a) pisemnie na adres: Polski Związek Tenisa Stołowego, Puławska 300, 02-819 Warszawa
b) e-mailem: pzts@pzts.pl
c) osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Dominika GOMOŁA – Dyrektor Biura PZTS.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
 • niezwłocznie po otwarciu ofert Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego dokona oceny ofert pod względem merytorycznym;
 • Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego 3 września 2022 roku podejmie uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego za lata 2022 i 2023;
 • osobą upoważnioną do podpisania umowy na badanie sprawozdania finansowego z oferentem rekomendowanym przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego jest Prezes Zarządu i Dyrektor Biura.
 1. Oferty należy składać:

W formie pisemnej do dnia 20 sierpnia 2022 roku, do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie oznaczonej:

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok obrotowy 2022 i 2023

NIE OTWIERAĆ PRZED 20.08.2022 roku. do godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie przy ul. Puławskiej 300. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach: od 9:00 do 16:00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert e-mailem na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl

Tytuł maila: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok obrotowy 2022 i 2023

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 sierpnia 2020 roku o godz. 12:15 w Biurze Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie przy ul. Puławskiej 300.
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 3. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
 1. Pozostałe informację

Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę z powodu ujawnienia przez Wykonawcę informacji poufnych, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia tej szkody w pełnej wysokości, tj. łącznie z odszkodowaniem za utracone korzyści;

b) przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuje, iż uprawnienia, obowiązki oraz pozostałe informacje wynikające z treści ww. rozporządzenia znajdują się w pliku „RODO” umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.pzts.pl/ ,