KONKURS NA STANOWISKO TRENERA KOORDYNATORA OŚRODKA SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY W GDAŃSKU
(zwany dalej „Konkursem”)

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w konkursie na stanowisko trenera koordynatora OSSM Gdańsk.

 1. Organizator konkursu: Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą przy ulicy Puławskiej 300, 02-819 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000086623, NIP 5261673373, REGON 000866544.
 1. Cel konkursu: wyłonienie trenera koordynatora OSSM Gdańsk.
 1. Wskazanie wymagań wobec kandydata:

Konieczne:

 • Uprawnienia trenerskie.
 • Aktualna licencja trenerska.
 • Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku trenerskim, w tym co najmniej
  3 lata pracy z młodzieżą.
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, w tym za umyślne przestępstwo wymienione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie.
 • Posiada nieposzlakowaną opinię.

Pożądane:

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość języków obcych na poziomie co najmniej komunikatywnym (preferowany język angielski).
 • Znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętność organizacji i zarządzania zespołem podległych trenerów oraz zawodników.
 • Zdolności interpersonalne oraz umiejętność budowania relacji.
 1. Warunki zatrudnienia:

Umowa cywilno-prawna/kontrakt na czas określony, od 1.07.2023. do 30.06.2027.
Miejsce wykonywania pracy Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby, ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk;
Zakres obowiązków na stanowisku trenera koordynatora OSSM Gdańsk:

 • Przygotowywanie rocznego i trzyletniego programu szkolenia w OSSM zgodnego z założeniami NPRTS, indywidualnych planów szkoleniowych dla zawodników oraz dziennego i tygodniowego planu pracy OSSM Gdańsk.
 • Współudział w naborze zawodników do OSSM Gdańsk.
 • Bieżące monitorowanie i raportowanie efektów szkolenia.
 • Ścisła współpraca z całym pionem szkolenia, a w szczególności trenerem KN Juniorek i Juniorów w zakresie monitoringu procesu szkolenia w młodszych kadrach. Współpraca z trenerami innych OSSM-ów oraz PROTS.
 • Współpraca z trenerami klubowymi zawodników w zakresie monitoringu startów w zawodach indywidualnych i klubowych.
 • Stały rozwój własnego warsztatu szkoleniowego poprzez udział w szkoleniach i konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZTS, Akademię Trenerską i Instytut Sportu w Warszawie.
 • Aktywny udział w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 • Współpraca z biurem PZTS w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki magazynowej.
 • Budowanie i podtrzymywanie pozytywnej opinii o Kadrach oraz Związku.

Cele: budowanie wielopłaszczyznowego, konkurencyjnego systemu szkolenia w Ośrodku.
Kandydat na trenera koordynatora OSSM Gdańsk jest zobowiązany do zaproponowania kandydatur na stanowisko I trenera asystenta i II trenera asystenta oraz trenera przygotowania motorycznego.
Trener koordynator OSSM Gdańsk będzie zobowiązany do uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikację pn. Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym (poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji) do końca 2023 roku oraz Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym (poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji) do końca 2024 roku.

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
 • CV,
 • szczegółowy opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej związanej ze stażem zawodniczym oraz trenerskim (w tym osiągnięcia szkoleniowe),
 • ocena aktualnego i przyszłego potencjału zawodników szkolonych w OSSM Gdańsk,
 • projekt koncepcji pracy na stanowisku trenera koordynatora OSSM Gdańsk oraz koncepcji pracy OSSM Gdańsk w okresie od 01.07.2023 do 30.06.2025
 • kopia dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia trenerskie,
 • dokumenty poświadczające 5-letni staż pracy na stanowisku trenerskim, w tym 3-letni staż pracy z młodzieżą,
 • oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Załącznik nr 1),
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik nr 2),
 • ANKIETA (Załącznik nr 3).

Zgłoszenie konkursowe wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby związku na adres ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko trenera koordynatora OSSM Gdańsk” w nieprzekraczalnym terminie do 04.04.2023 godz. 17:00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku). Zgłoszenia, które wpłynęły po wskazanej dacie nie będą rozpatrywane.
Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, świadectw, dyplomów, ukończonych kursów, itp.

 1. Terminarz konkursowy:
 • Termin składania zgłoszeń do 04.04.2023 godz. 17:00,
 • Termin otwarcia kopert 05.04.2023,
 • Rozmowy rekrutacyjne do 14.04.2023,
 • Termin wyłonienia trenera do 21.04.2023.
 1. Przebieg i warunki konkursu:

Komisja Konkursowa w składzie:

 • Przewodniczący – Dariusz Szumacher
 • Wiceprzewodniczący – Tadeusz Nowak
 • Protokolant – Dominika Gomoła (bez prawa głosu)
 • Członkowie – Stefan Dryszel, Bartosz Gajek, Zbigniew Leszczyński, Karol Paśko, przedstawiciel Rady Trenerów.

Komisja Konkursowa jest upoważniona przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego do przeprowadzenia konkursu oraz składanie oświadczeń w jego zakresie.
I. Komisja Konkursowa po otrzymaniu zgłoszenia konkursowego wraz z dokumentami dokona wstępnej selekcji kandydatów w oparciu o przedłożone dokumenty i wskazane wymagania oraz poinformuje Kandydatów o ich wyniku.
II. Komisja Konkursowa zaprosi wybranych Kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne poprzedzone prezentacją Kandydata.
III. Komisja Konkursowa, niezwłocznie po zakończeniu obrad, przedłoży do Zarządu PZTS rekomendację kandydata do objęcia stanowiska trenera koordynatora OSSM Gdańsk.
IV. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania rekomendacji, Zarząd PZTS ogłosi ostateczne wyniki konkursu na stronie pzts.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Związku. O terminie przeprowadzenia postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pan Stefan Dryszel
* nr telefonu +48 503 081 220
* e-mail stefan.dryszel@pzts.pl

Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu będą publikowane na stronie www.pzts.pl w zakładce Komunikaty PZTS.
Polski Związek Tenisa Stołowego zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3