Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora sportowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

I. Organizator konkursu: Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą przy ulicy Puławskiej 300, 02-819 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000086623, NIP: 5261673373, REGON: 000866544.

II. Cel konkursu: wyłonienie dyrektora sportowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego

III. Wskazanie wymagań wobec kandydata:

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Co najmniej II klasa trenerska.
 • Aktualna licencja trenerska PZTS.
 • Co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku trenerskim.
 • Znajomość języków obcych na poziomie co najmniej komunikatywnym (preferowany język angielski).
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, w tym za umyślne przestępstwo wymienione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjność.

Pożądane:

 • Znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań szkoleniowych realizowanych na zlecenie właściwego ministra;
 • znajomość Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikację pn. Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym (poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji).
 • Znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętność organizacji i zarządzania zespołem podległych trenerów oraz zawodników.
 • Zdolności interpersonalne oraz umiejętność budowania relacji.

IV. Forma współpracy: umowa o pracę/kontrakt na czas określony, od 01.01.2024 do 31.12.2028.

V. Zakres obowiązków i kompetencji na stanowisku dyrektora sportowego:

Dyrektor sportowy będzie odpowiedzialny za organizację pracy wydziału szkolenia, koordynowanie pracy trenerów kadr narodowych, trenerów OSSM-ów oraz trenerów PROTS-ów, w oparciu o Program szkolenia w sporcie: tenis stołowy, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego. Cele podstawowe realizowane będą w oparciu o ścisłą współpracę z pionem szkolenia oraz biurem PZTS.

Zakres obowiązków:

 • Nadzór i współpraca z trenerami Kadr Narodowych, Ośrodków Szkolenia Sportu Młodzieżowego oraz Ośrodków Programy Rozwoju Tenisa Stołowego,
 • nadzór nad procesem szkolenia oraz rozwoju kadry trenerskiej,
 • współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Instytutem Sportu-Państwowym Instytutem Badawczym, Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, itp.;
 • terminowe i staranne przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla wnioskowania o pozyskanie środków na realizowane programy szkoleniowe, planowanie i kontrola bieżącego wydatkowania tych środków oraz ich terminowe i prawidłowe rozliczanie;
 • nadzór nad opracowywaniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem wydziału szkolenia (przygotowywanie i realizacja programów szkolenia oraz weryfikacja ich realizacji, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych, oraz dokumentacji związanej z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji ze środków publicznych);
 • przygotowywanie założeń startowych, kontrola oraz monitoring wyników sportowych;
 • aktywny udział w rozwijaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w tenisie stołowym;
 • współudział w tworzeniu kalendarza sportowego PZTS;
 • udział w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZTS, Akademię Trenerską, Instytut Sportu i inne;
 • budowanie i podtrzymywanie pozytywnej opinii o związku. Współpraca z mediami (prasa, tv, strony internetowe, itp.).
 • Wykonywanie obowiązków wynikających z zawartych przez związek umów sponsorskich.
 • inne zadania powierzone przez Zarząd PZTS.

Zakres kompetencji:

 • reprezentowanie PZTS w kontaktach z krajowymi władzami sportu, mediami i innymi podmiotami w zakresie szkolenia sportowego;
 • reprezentowanie PZTS w kontaktach z międzynarodowymi organizacjami sportowymi (w szczególności z ITTF, ETTU, MKOl);
 • kierowanie wydziałem szkolenia PZTS oraz prowadzenie jego bieżących spraw.

VI. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
 • CV,
 • szczegółowy opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej związanej ze stażem zawodniczym oraz trenerskim (w tym osiągnięcia szkoleniowe),
 • projekt koncepcji pracy na stanowisku dyrektora sportowego,
 • ocena aktualnego i przyszłego potencjału sportowego kadry,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie,
 • dokumenty potwierdzające 10-letni staż pracy na stanowisku trenerskim,
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy trenerskiej, menedżerskiej i naukowej,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), o którym mowa w pkt III. ust. 6),
 • oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Załącznik nr 1),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik nr 2),
 • ANKIETA (Załącznik nr 3).

Zgłoszenie konkursowe wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w punkcie VI. należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby związku na adres ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora sportowego” w nieprzekraczalnym terminie do 06.10.2023 godz. 17:00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura związku). Zgłoszenia, które wpłynęły po wskazanej dacie nie będą rozpatrywane.

Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, świadectw, dyplomów, ukończonych kursów, itp.

VII. Terminarz konkursowy:

 1. Termin składania zgłoszeń: 06.10.2023
 2. Termin otwarcia kopert: 10.10.2023
 3. Rozmowy z kandydatami: do końca października
 4. Termin wyłonienia dyrektora: do końca listopada

VIII. Przebieg i warunki konkursu:

Komisja konkursowa w składzie:

 • Przewodniczący – Dariusz Szumacher
 • Wiceprzewodniczący – Zbigniew Leszczyński
 • Sekretarz – Dominika Gomoła (bez prawa głosu)
 • Członkowie: Robert Wielgosz, Sebastian Jagiełowicz, Tadeusz Nowak, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki

Komisja konkursowa jest upoważniona przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego do przeprowadzenia konkursu oraz składanie oświadczeń w jego zakresie.

Wśród członków komisji konkursowej może znaleźć się przedstawiciel Ministerstwa Sporu i Turystyki.

 1. Komisja konkursowa po otrzymaniu zgłoszenia konkursowego wraz z dokumentami dokona wstępnej selekcji kandydatów w oparciu o przedłożone dokumenty i wskazane wymagania oraz poinformuje Kandydatów o ich wyniku.
 2. Komisja konkursowa zaprosi wybranych Kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne poprzedzone prezentacją Kandydata.
 3. Komisja konkursowa, niezwłocznie po zakończeniu obrad, przedłoży do Zarządu PZTS rekomendację kandydata do objęcia stanowiska dyrektora sportowego.
 4. W terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania rekomendacji, Zarząd PZTS ogłosi ostateczne wyniki konkursu na stronie pzts.pl w zakładce Aktualności.

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie związku. O terminie przeprowadzenia postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Dominika Gomoła.

 • nr tel. +48 664 121 875
 • e-mail dominika.gomola@pzts.pl

Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu będą publikowane na stronie pzts.pl w zakładce Komunikaty PZTS.

Polski Związek Tenisa Stołowego zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3