Polski Związek Tenisa Stołowego informuje, że został opublikowany konkurs
na dofinansowanie organizacji zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki:

https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r

Tym samym, serdecznie zapraszamy do ubiegania się o dofinansowanie
na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć sekcji tenisa stołowego dla grup
w których na zajęciach uczestniczy minimum 10 osób niepełnosprawnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
z koordynatorem Jakubem Otyś: jakub.otys@pzts.pl lub 664 12 12 58

W celu uzyskania dofinansowania należy przesłać wypełnione druki:

Zalacznik nr 2

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres: jakub.otys@pzts.pl (oraz w kopii na adres: pzts@pzts.pl) do dnia 1 grudnia 2022 roku.

Polski Związek Tenisa Stołowego złoży wniosek w Państwa imieniu do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koszty pośrednie zostaną podzielone pomiędzy Klubem, a PZTS w stosunku 50% /50%.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na następujące zapisy:

Zadanie – wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych:

  1. a) liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych; w uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem;
  2. b) kwota dofinansowania ze środków FRKF, planowana na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji wnioskowanych zajęć sekcji sportowych, nie może przekraczać 25% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Wysokość kosztów zakupu sprzętu sportowego ogółem (własnych i z dofinansowania) nie może przekraczać 25 % kosztów bezpośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania);
  3. c) praca instruktora/trenera powinna być udokumentowana w dzienniku pracy instruktora/trenera, który stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia ze środków FRKF. Zleceniobiorca prowadzi dziennik pracy instruktora/trenera, który powinien zawierać m.in. imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, funkcję, dane dotyczące uprawnień do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi oraz harmonogram prowadzonych zajęć;
  4. d) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF w niniejszym zadaniu wzrosły obecnego zeszłego roku:

– trener i instruktor – do 100 zł brutto/1 h,

– obsługa techniczna – do 50 zł brutto/1 h.

 

INFORMUJEMY, ŻE NIE MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE JEDNEJ I TEJ SAMEJ SEKCJI TENISA STOŁOWEGO – W RAMACH POWYŻSZEGO ZADANIA ZLECONEGO PRZEZ MINISTERSTWO – PRZEZ DWIE RÓŻNE ORGANIZACJIE, JAK NA PRZYKŁAD PRZEZ PZTS i PZSN ”START”.