Informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów (Ustawa sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, Regulamin rozgrywek PZTS) klub może działać jedynie w formie osoby prawnej (stowarzyszenia, sportowej spółki akcyjnej) albo uczniowskiego klubu sportowego. Jedynie takie formy działalności uprawniają do ubieganie się o okresową licencję klubową PZTS. Inne formy działalności typu ośrodek sportu, ośrodek kultury, ośrodki miejskie itp. są niepoprawne dla klubu sportowego uczestniczącego w rozgrywkach PZTS i WZTS.

Kluby, które działają w niewłaściwej formie prosimy o podjęcie działań w tej kwestii (utworzenie nowego klubu albo przeniesienie sekcji do innego istniejącego klubu) do rozpoczęcia sezonu 2024/2025 i złożenia wniosku o licencję klubową na sezon 2024/2025.

Ustawa o sporcie

Kluby sportowe i związki sportowe
Art. 3.
1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.
2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.
Art. 4.
1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.

Polski związek sportowy
Art. 8.
1. Członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie.

Regulamin rozgrywek PZTS
3.3.1. WR nadaje stowarzyszeniu kultury fizycznej, uczniowskiemu klubowi sportowemu, sportowej spółce akcyjnej lub innej osobie prawnej („klub”) będącym członkami WZTS (właściwego ze względu na adres siedziby) licencję klubu.