Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599; 2185), od sezonu 2023/2024 wszyscy zawodnicy uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZTS są zobligowani do posiadania orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego wydanego przez lekarza, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2020 r., poz. 812).

W przypadku zawodników zagranicznych dopuszcza się orzeczenie wydane przez lekarza sportowego spoza Polski, jednak w tym przypadku konieczne jest, aby było ono w języku angielskim lub jego tłumaczenie wykonane zostało przez biegłego przysięgłego na język polski/angielski.

Sędzia główny zawodów może sprawdzić orzeczenie lekarskie dla każdego zawodnika przed rozpoczęciem zawodów lub w ich trakcie, w formacie określonym w pkt. 12.1. Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2023/2024. Brak orzeczenia skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do meczu/turnieju a w przypadku meczu ligowego (EK, SM i 1L) dodatkowo skutkować będzie opłatą w wysokości 500 zł.

Do weryfikacji posiadania orzeczenia uprawnieni są wyłącznie sędziowie posiadający licencję sędziowską oraz sędziowie delegowani przez PZTS lub WZTS do sędziowania meczu.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń