Uprzejmie informujemy, iż egzaminy sędziowskie, których zdanie jest warunkiem nadania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowej sędziego na sezon 2023/2024, uprawniającej m. in. do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, zawodów ogólnopolskich oraz meczów ligowych zostaną przeprowadzone według poniższego harmonogramu:

13.08.2023   godz. 12:00   Warszawa      biuro PZTS, ul. Puławska 300
27.08.2023   godz. 14:00   Zielona Góra  hala WOSiR

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, każdy kandydat ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu. Jeżeli kandydat nie uzyska wyniku pozytywnego w drugiej próbie, następna możliwa próba przystąpienia do egzaminu wynosi 12 miesięcy po pierwszym negatywnym wyniku egzaminu. Do egzaminu mogą przystąpić sędziowie posiadający co najmniej klasę sędziego okręgowego.

Zgłoszeń kandydatów dokonują wyłącznie Wojewódzkie Kolegia Sędziów (gdy w danym WZTS-ie nie funkcjonuje komórka zajmująca się bezpośrednio sędziami zgłoszenia dokonywane są przez Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego) na adres e-mail wydzial.sedziowski@pzts.pl najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem egzaminu sędziowskiego. W wiadomości należy podać listę kandydatów, adres e-mail oraz miejsce przystąpienia do egzaminu każdego kandydata.

Z egzaminu zwolnieni są:
• sędziowie posiadający status aktywnego sędziego międzynarodowego Blue Badge/Gold Badge;
• sędziowie, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w roku 2022.

Pozostałe informacje:
Opłatę egzaminacyjną w wysokości 60 zł (sześćdziesiąt złotych) należy indywidualnie opłacić przelewem na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego o numerze 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140. W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „egzamin sędziowski”. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty. Potwierdzenie zapłaty należy przedstawić egzaminatorowi w dniu egzaminu. Osoby nieposiadające potwierdzenie uiszczenia opłaty nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

• W trakcie egzaminu sędziowskiego trwającego 60 minut, uczestnicy będą mieli obowiązek udzielenia odpowiedzi na 50 pytań testowych.
• Przed rozpoczęciem egzaminu należy czytelnie podpisać arkusze egzaminacyjne.
• Przy każdym z pytań należy wybrać jedną z czterech odpowiedzi poprzez zakreślenie prawidłowej odpowiedzi kółkiem za pomocą długopisu.
• Podczas egzaminu niedozwolone jest porozumiewanie się, korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych źródeł pomocy.
• Wyniki egzaminu zostaną przesłane każdemu kandydatowi nie później niż 48 godzin po zakończonym egzaminie poprzez pocztę elektroniczną.
• Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym w przypadku udzielenie 37 prawidłowych odpowiedzi.