W drodze konkursu ofert z dn. 10.12.2020 roku dot. dostawy 60 robotów została wybrana oferta złożona przez PPHU Modest al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź na kwotę 73 200,00 złotych brutto.

Kryterium wyboru dostawcy była cena.