W drodze konkursu ofert z dn. 26.10.2020 roku dot. dostawy sprzętu sportowego została wybrana oferta złożona przez PPHU Modest al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź na kwotę 17.317,07 złotych netto. Kryterium wyboru dostawcy była cena.