KONKURS NA STANOWISKO TRENERA KADRY NARODOWEJ SENIOREK
(zwany dalej „Konkursem”)

Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w konkursie na stanowisko trenera kadry narodowej seniorek.

 1. Organizator konkursu: Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą przy ulicy Puławskiej 300, 02-819 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000086623, NIP: 5261673373, REGON: 000866544.

 

 1. Cel konkursu: wyłonienie trenera kadry narodowej seniorek.

 

 1. Wskazanie wymagań wobec kandydata:
 • Konieczne:
 • Co najmniej II klasa trenerska.
 • Aktualna licencja trenerska.
 • Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku trenerskim.
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, w tym za umyślne przestępstwo wymienione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
 • Posiada nieposzlakowaną opinię.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Pożądane:
 • Znajomość języków obcych na poziomie co najmniej komunikatywnym (preferowany język angielski).
 • Znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętność organizacji i zarządzania zespołem podległych trenerów oraz zawodników.
 • Zdolności interpersonalne oraz umiejętność budowania relacji.

 

 1. Forma współpracy: umowa cywilno-prawna/kontrakt na czas określony, od 1.07.2022. do 31.12.2024 (rok Igrzysk Olimpijskich).

 

 1. Zakres obowiązków na stanowisku trenera kadry narodowej seniorek:

Obowiązki:

 • Bieżące monitorowanie i raportowanie efektów szkolenia (sprawozdania z akcji szkoleniowych i zawodów międzynarodowych do dwóch tygodni po ich zakończeniu).
 • Ścisła współpraca z całym pionem szkolenia, a w szczególności trenerem KN juniorek i kadetek w zakresie monitoringu procesu szkolenia w młodszych kadrach. Współpraca z trenerami OSSM i PROTS.
 • Współpraca z trenerami klubowymi zawodniczek w zakresie monitoringu procesu szkolenia w klubach.
 • Stały rozwój własnego warsztatu szkoleniowego poprzez udział w szkoleniach i konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZTS, Akademię Trenerską i Instytut Sportu w Warszawie.
 • Aktywny udział w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 • Współpraca z biurem PZTS w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki magazynowej oraz obsługi księgowej Kadr Narodowych.
 • Budowanie i podtrzymywanie pozytywnej opinii o Kadrach oraz Związku.

 

Kandydat na trenera kadry narodowej seniorek jest zobowiązany do zaproponowania kandydatury na stanowisko trenera kadry narodowej juniorek.

 

Trener kadry narodowej seniorek będzie zobowiązany do uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikację pn. Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym (poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji) do końca 2022 roku oraz Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym (poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji) do końca 2023 roku.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
 • CV,
 • szczegółowy opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej związanej ze stażem zawodniczym oraz trenerskim (w tym osiągnięcia szkoleniowe),
 • ocena aktualnego i przyszłego potencjału sportowego kadry,
 • projekt koncepcji programu przygotowań do IO Paryż 2024 (zgodny z NPRTS 2018-2033), skład zawodniczek powołanych do Kadry Olimpijskiej oraz wskazanie propozycji trenerów asystentów oraz kadry współpracującej z KN, wstępny projekt koncepcji programu przygotowań do IO 2028,
 • kopia dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia trenerskie,
 • dokumenty poświadczające 5-letni staż pracy na stanowisku trenerskim,
 • oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Załącznik nr 1),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (Załącznik nr 2),
 • ANKIETA (Załącznik nr 3).

 

Zgłoszenie konkursowe wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby związku na adres ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko trenera kadry narodowej seniorek” w nieprzekraczalnym terminie do 06.04.2022 roku, godz. 17:00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku). Zgłoszenia, które wpłynęły po wskazanej dacie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Terminarz konkursowy:
 • Termin składania zgłoszeń: 06.04.2022 godz. 17:00,
 • Termin otwarcia kopert: 07.04.2022,
 • Rozmowy rekrutacyjne: do 14.04.2022,
 • Termin wyłonienia trenera: do 21.04.2022.

 

 1. Przebieg i warunki konkursu:

Komisja Konkursowa w składzie:

 • Anchim Piotr,
 • Dryszel Stefan,
 • Gajek Bartosz,
 • Leszczyński Zbigniew,
 • Nowak Tadeusz,
 • Paśko Karol,
 • przedstawiciel Rady Trenerów.

Komisja Konkursowa jest upoważniona przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego do przeprowadzenia konkursu oraz składanie oświadczeń w jego zakresie.

 

 1. Komisja Konkursowa po otrzymaniu zgłoszenia konkursowego wraz z dokumentami dokona wstępnej selekcji kandydatów w oparciu o przedłożone dokumenty i wskazane wymagania i poinformuje Kandydatów o ich wyniku.
 2. Komisja Konkursowa zaprosi wybranych Kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne poprzedzone prezentacją Kandydata celem wyłonienia trenera KN seniorek.
 3. Komisja Konkursowa, niezwłocznie po zakończeniu obrad, przedłoży do Zarządu PZTS rekomendację kandydata do objęcia stanowiska trenera KN seniorek.
 4. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania rekomendacji, Zarząd PZTS ogłosi ostateczne wyniki konkursu na stronie www.pzts.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

 

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w siedzibie Związku. O terminie przeprowadzenia postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pan Stefan Dryszel:

 • nr tel.: +48 503 081 220
 • e-mail: stefan.dryszel@pzts.pl

 

Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu będą publikowane na stronie www.pzts.pl w zakładce Komunikaty PZTS.

 

Polski Związek Tenisa Stołowego zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyn.

Komunikat

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3