Ogłoszono nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Budżet na realizację Programu wynosi 18 700 000 zł.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

1. Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym

Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych.

3. Wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych.

4. Promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Proszę w szczególności zwrócić uwagę na zapisy:

Zadanie – wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych:

a) liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych; w uzasadnionych przypadkach (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) dopuszcza się zorganizowanie sekcji sportowej, składającej się z mniejszej liczby zawodników; każdorazowo sytuacja taka wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem;

b) kwota dofinansowania ze środków FRKF, planowana na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji wnioskowanych zajęć sekcji sportowych, nie może przekraczać 25% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Wysokość kosztów zakupu sprzętu sportowego ogółem (własnych i z dofinansowania) nie może przekraczać 25 % kosztów bezpośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania);

c) praca instruktora/trenera powinna być udokumentowana w dzienniku pracy instruktora/trenera, który stanowi podstawę wypłaty wynagrodzenia ze środków FRKF. Zleceniobiorca prowadzi dziennik pracy instruktora/trenera, który powinien zawierać m.in. imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, funkcję, dane dotyczące uprawnień do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi oraz harmonogram prowadzonych zajęć;

d) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF w niniejszym zadaniu:

– trener i instruktor – do 50 zł brutto/1 h,
– obsługa techniczna – do 25 zł brutto/1 h.

Wypełnione druki razem z informacją o adresie hali sportowej i godzinach zajęć proszę przesłać na email jakub.otys@pzts.pl do 20 listopada. PZTS w Państwa imieniu złoży wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki


Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

Więcej informacji na www.bit.ly/2Q3KNNa