Ogłoszono nabór wniosków do Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie. Budżet na realizację Programu wynosi 24 mln zł.

Zadania realizowane w ramach konkursu

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.


Główne cele Programu:

– Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
– Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia.
– Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju.
– Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych.
– Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
– Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej.
– Promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport.
– Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.


Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji na www.bit.ly/2EUotVo