12 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym do 28 lutego br., warunkowo, będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa w obszarze sportu. Wprowadzone zmiany łagodzą obostrzenia w obszarze sportu powszechnego.

„Ostanie miesiące były wyjątkowo trudne dla wszystkich zawodników uprawiających tenis stołowy. Trening i rozgrywki możliwe były wyłącznie w przypadku zawodników kadry narodowej, osób grających w tenis stołowy zawodowo, a także dzieci uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Szansy na rozwijanie swoich pingpongowych pasji nie mieli pozostali zawodnicy. Od jutra wszystkie osoby posiadające ważne licencje zawodnicze, czyli uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, będą mogły trenować oraz uczestniczyć w turniejach organizowanych przez PZTS. Zmiany w obecnych przepisach są bezpośrednim rezultatem rozmów, które prowadziłem w Ministerstwie Sportu z Panią Sekretarz Stanu Anną Krupką, na przestrzeni ostatnich tygodni. Cieszę się, że Ministerstwo docenia aktywność Polskiego Związku Tenisa Stołowego i traktuje tenis stołowy niezwykle poważnie.” – powiedział Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Pan Dariusz Szumacher.

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 roku poz. 267 od dnia 12 lutego, możliwe będzie do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2));

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;

4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

W praktyce wprowadzone zmiany oznaczają, że każda osoba, posiadająca ważną licencję zawodniczą Polskiego Związku Tenisa Stołowego, od 12 lutego 2021 roku będzie mogła uczestniczyć w turniejach organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego, a także w treningach przygotowujących do tychże zawodów. Rozgrywane mogą być również mecze wszystkich lig żeńskich i męskich.

Ciesząc się, z odmrażania polskiego sportu pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w kraju. Tylko konsekwentne przeciwdziałanie rozwojowi epidemii COVID-19 pozwoli nam szybko wrócić do pełnej normalności.

Każdy z nas ma wpływ na to, jak szybko uda się zahamować epidemię. Chrońmy siebie i bliskich. Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Stosujemy zasadę DDMA+W, czyli:

D jak dystans
D jak dezynfekcja
M jak maseczka
A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
W jak Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.